Антропогенни туристически ресурси на България

  /  
  /   Антропогенни туристически ресурси на България
Антропогенни туристически ресурси на България

Антропогенни туристически ресурси на България


2020. Шумен,
изд. Химера, 287 стр.,
ISBN 978-619-7218-74-9,
меки корици, А4,

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
Цена: 29 лв.

Поръчай

Книгата „Антропогенни туристически ресурси на България“ се стреми да идентифицира мястото и значението не само на добре познати, но и на нови и не толкова известни обекти и явления в българската туристическа практика.

През годините тези ресурси са изучавани и подреждани на базата на различни подходи и критерии, но няма общоприета единна съгласуваност по тяхното видово разграничаване. Липсват и обобщаващи дефиниции. Настоящият текст се опитва да запълни тази празнина. Предложена е актуална класификация, обвързана с отчетливи определения на всеки от видовете. Разгледани са всички основни групи антропогенни туристически ресурси, характерни за България. Направен е също регионален преглед на техните особености в отделните туристически райони на страната. Обърнато е внимание и на съвременните проблеми, свързани с управлението, опазването, тенденциите в развитието и др.

Изследването има теоретико-приложен характер. Теоретичната му насоченост обхваща уводна, фундаментална научно-учебна дисциплина за различните академични специалности и образователни програми, ангажирани с туризма. Интерпретираните теми са с прилежащ дидактичен апарат – тестове, казуси, въпроси и задачи за самоподготовка. Изданието е обогатено с допълнителни текстове с интересна информация, над 20 таблици и над 100 изображения.

Текстът е полезен не само за обучаващите се или за тези, които имат отношение към туристическия бранш. Той може да бъде ориентир и наръчник за всеки, носещ в себе си духа на пътешественика.СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение   

Първа глава. АНТРОПОГЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ - ВАЖНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА      

1.1. Място на туристическите ресурси в системата на туризма
1.2. Същност на антропогенните туристически ресурси
1.3. Особености на антропогенните туристически ресурси      
1.4. Видове антропогенни туристически ресурси
1.5. Значение на антропогенните туристически ресурси
1.6. Фактори, влияещи върху антропогенните туристически ресурси 
Тест 1
Казус 1

Втора глава. ВИДОВЕ АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ        

2.1. Археологически ресурси
2.2. Етнографски ресурси   
2.3. Религиозни ресурси    
2.4. Архитектурни ресурси 
2.5. Възпоменателни ресурси       
2.6. Културно-институционални ресурси 
2.7. Стопански ресурси      
2.8. Инфраструктурни ресурси
2.9. Образователни ресурси         
2.10. Спортни ресурси        
2.11. Развлекателни ресурси        
2.12. Делови ресурси         
2.13. Нематериални антропогенни туристически ресурси
Тест 2
Казус 2

Трета глава. РЕГИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА АНТРОПОГЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ

3.1. Антропогенни туристически ресурси на туристически район Дунав
3.2. Антропогенни туристически ресурси на туристически район Стара планина
3.3. Антропогенни туристически ресурси на туристически район София
3.4. Антропогенни туристически ресурси на туристически район Долината на розите
3.5. Антропогенни туристически ресурси на туристически район Тракия
3.6. Антропогенни туристически ресурси на туристически район Рила – Пирин
3.7. Антропогенни туристически ресурси на туристически район Родопи
3.8. Антропогенни туристически ресурси на туристически район Северно Черноморие
3.9. Антропогенни туристически ресурси на туристически район Южно Черноморие
Тест 3
Казус 3

Четвърта глава. СЪВРЕМЕННИ особености И ТЕНДЕНЦИИ

4.1. Анализ на териториалното разположение на антропогенните туристически ресурси в България
4.2. Световно наследство на ЮНЕСКО в България
4.3. Оценка на антропогенните туристически ресурси на България
4.4. Значение на антропогенните туристически ресурси за формиране на репутацията на туристическа дестинация България
4.5. Опазването на антропогенните туристически ресурси – необходимо условие за устойчиво развитие на българския туризъм
4.6. Управление на антропогенните туристически ресурси
4.7. Актуални тенденции
Тест 4
Казус 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отговори на въпросите от тестовете
Резюме
Резюме на руски език
Resume

ЛИТЕРАТУРА