Устав АБУЖЕТ

  /   Устав АБУЖЕТ

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И ПИСАТЕЛИТЕ ПО ТУРИЗМА АБУЖЕТ

(приет на 21.06.2018 г., изм. на 10.09.2020 г.)

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 1      (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И ПИСАТЕЛИТЕ ПО ТУРИЗМА АБУЖЕТ” (наричано по-нататък за краткост „СДРУЖЕНИЕТО“), което може допълнително да се изписва и на чужд език „BULGARIAN ASSOCIATION OF JOURNALISTS AND TRAVEL WRITERS – ABUJET“.

                           

              (2) СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

                  

(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2      Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е гр. София.

 

ЦЕЛИ

Чл. 3      Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. да популяризира в страната и чужбина чрез печата, интернет, радиото и телевизията възможностите на Република България за развитието на вътрешния и международния туризъм;
 1. да разяснява значението на туризма като важен отрасъл на националното стопанство, необходим фактор за опознаване и сближаване на хората по света, за укрепване на международното сътрудничество и мира, стимул за издигане на човешката личност и средство за отдих, физическо укрепване и приятна почивка; да съдейства за развитието и усъвършенстването на пропагандните форми, свързани с туризма в печата, интернет, радиото, телевизията и книгоиздаването;
 1. да запознава българското общество с туристическите обекти у нас и с различните страни по света чрез средствата за осведомяване, специализирани филми, книги, беседи и вечери, посветени на туризма, както и чрез специфични свои форми на работа по тези проблеми;
 1. да осигурява туристичиска информация от България и света чрез създаване на собствена информационна банка;
 1. да съдейства за решаването на специфичните творчески въпроси на своите членове.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 4      Средствата, с които СДРУЖЕНИЕТО ще постига своите цели, са:

 1. установява творчески връзки и сключва договори за сътрудничество в интерес на развитието на своята дейност с различни организации, институции, фирми и предприятия от страната и чужбина, които имат отношение към проблемите на туризма;
 1. организира дискусии, семинари, лектории, симпозиуми, изложби, екскурзии, срещи за обмяна на опит, пресконференции, творчески срещи с държавни, политически, обществени, културни и стопански дейци, както и гости от чужбина;
 1. оказва съдействие при издаването на вестници, списания, брошури, бюлетини и др. в областта на туризма;
 1. организира самостоятелно, или със съдействието на творчески съюзи, както и с други организации и институции, конкурси на туристическа тематика с награди; членува в различни международни организации по туризма, като участва в работата на Международната федерация на журналистите и писателите по туризмва (F.I.J.E.T) – срещи, семинари, общи издания; подкрепя и инициативи по проблемите на туризма, организирани в различни страни по света.
 1. участие и изпълнение на национални и международни проекти, програми, конкурси и др.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ДЕЙНОСТ

Чл. 5      СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на гражданското общество, духовните ценности, туризма и културата.

                    

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 (1) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност:

 1. издаване на книги, списания и други литературни произведения, включително онлайн;
 2. организиране и провеждане на школи, курсове, лекции и семинари;
 3. извършване на сделки с интелектуална собственост;
 4. консултантска дейност;
 5. мениджмънт и маркетинг в областта на литературата, културата и изкуството.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която е в противоречие с настоящия Устав и/или нормативната уредба, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

             (3) Сдружението не разпределя печалба.

 

СРОК, ЗА КОЙТО Е УЧРЕДЕНО СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 7    СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 8 (1) Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите му.

Придобиване на членство

Чл. 9 (1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат с и приема разпоредбите на настоящия Устав, както и че отговаря на условията за членство. Кандидатите ­ юридически лица представят с молбата преписи от решението на управителните си органи за членство в сдружението, от документите си за регистрация и удостоверение за актуално състояние.

(3) (отм. 10.09.2020 г.).

(4) (изм. 10.09.2020 г.).Членството възниква от датата на решението на Управителния съвет.

 

Права и задължения на членовете

 

Чл. 10 (1) Членовете на сдружението имат правото да:

 

1.Участват в управлението на сдружението.

 

2.Бъдат информирани за неговата дейност.

 

3.Ползват имуществото на сдружението, доколкото е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или възложени с решение на тези органи.

 

4.Ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

(2) Членовете на сдружението са длъжни да:

1. Изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението и да спазват Устава.

2.Участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му.

3.Издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

(3) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

(4) Членовете на сдружението имат право да овластят друг член на сдружението, което да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

(5) За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност до размера на предвидените в настоящия устав членски внос и имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

 

Прекратяване на членство

 

Чл.11 (1) Членството в Сдружението се прекратява:

 

1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението.

 

2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическата личност на член на сдружението.

 

3.С изключването;

 

4.С прекратяване на сдружението;

 

(2) (изм. на 10.09.2020 г.) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

1. не изпълнява задълженията, предвидени в настоящия устав.

2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

 

(3) (изм. на 10.09.2020 г.) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет при установяване на следните обстоятелства за отпадане:

 

1. Не е внесъл дължимия членски внос или други имуществени вноски за предходната година, дължими съгласно решение на Общото събрание.

 

2.  Не е присъствал на повече от 2 (две) последователни заседания на Общото събрание на сдружението.

 

(4) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12    Органи на сдружението са: Общото събрание – Върховен орган и Управителният съвет – управителен орган.

Общо събрание

Чл.13 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

(2) Юридическите лица участват в заседанията на Общото събрание чрез лицата, които ги представляват.

(3) Член на сдружението може да упълномощи с изрично писмено пълномощно друг член на сдружението  да го представлява на заседание на общо събрание. Упълномощеният член не може да представлява повече от 1 (един) член на сдружението.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 14 Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава.

2.Приема други вътрешни актове.

3.Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя тяхното възнаграждение.

4. Определя Генералния секретар на сдружението сред членовете на Управителния съвет, който представлява сдружението.

5. (отм. на 10.09.2020 г.).

6.Взема решение за откриване и закриване на клонове.

7.Взема решение за участие в организации.

8.Взема решение за преобразуване или прекратяване  на сдружението.

9.Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

10.Приема бюджета на сдружението.

11.Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществени вноски.

12.Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

13.Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

14.Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

Свикване

Чл. 15 (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението или извън седалището на сдружението.

(2) Инициатива за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.

(4) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията или се връчва на всеки от членовете по начин, удостоверяващ получаването й, най-малко две седмици преди насрочения ден.

(5) Към датата на обявяване, респ. на връчване на поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум

Чл. 16 (1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, ако се явят поне 1/3 от членовете на сдружението.

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретар-протоколиста на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 17 При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 18 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, негов съпруг или роднини по права линия ­ без ограничения, по съребрена линия ­ до четвърта степен, или по сватовство ­ до втора степен включително.

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

                         

Решения

Чл. 19 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с изключение на решенията по чл. 14, т. 1 и т. 8, които се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(2) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието освен ако на заседанието присъстват всички членове на Общото събрание и никой не възразява обсъждането и гласуването на въпроси извън дневния ред.

(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл. 20 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна протоколна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване в протокола на заседанието на взетите решения.

Контрол

Чл. 21. Споровете по чл. 19, ал. 3 от устава могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 22 Управителният съвет се състои най-малко от 3 (три) лица, членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на Управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

 

Мандат

Чл. 23 Управителният съвет се избира за срок от 5 (пет) години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

Правомощия

Чл. 24 Управителният съвет:

1.Представлява сдружението, както и определя обема на предствителна власт на неговите членове доколкото не е предвидено друго в Устава.

2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3.Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

4.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

                                               

5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

6.Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

7.Определя адреса на сдружението.

8.Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

9. (нова 10.09.2020 г.) Приема и изключва членове на сдружението.

Заседания

Чл. 25 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Генералния секретар по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 6 (шест) месеца..

(2) Генералният секретар е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Генералният секретар не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Заседанието на Управителния съвет се ръководи от Генералния секретар, а при негово отсъствие заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(3) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(5) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат правилата относно протоколите от заседанията на Общото събрание.

Решения

 

Чл. 26 Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

 

Чл. 27 Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

 

Чл. 28 (1) Сдружението се представлява от Генерален секретар.

(2) Генералният секретар се избира от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет.

(3) Генералният секретар няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението освен ако не е прието решение за това съгласно Устава.

(4) Генералният секретар:

1. Ръководи и организира дейността на Управителния съвет.

2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

3. Осъществява оперативното ръководство на сдружението.

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.                  

5. Пряко се грижи за средствата на сдружението, набирането, разпределението и разходването им.

6. Сключва трудовите договори със служителите на  сдружението, сключва граждански договори със служители на дружеството и с трети лица.

7. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 29 Общото събрание на членовете на сдружението може да вземе решение членовете на Управителния съвет да получават годишното възнаграждение и да определя размера му.

 

 

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 30 (1) По решение на Общото събрание може да бъде избран Почетен председател на Сдружението.

(2) За Почетен председател може да бъде избрано лице с особени заслуги за развитието на дейността на Сдружението.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 31 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 32 Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, членският внос, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и други източници, незабранени от закона.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 33 (1) Годишният членски внос и други имуществени вноски се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си, начина и срока на внасянето им.

(2) При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Разходване на имущество

Чл. 34 Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена към реализиране на поставените цели, при спазване разпоредбите на закона и установения в Устава ред.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 35 Генералният секретар води протоколните книги на сдружението, съдържащи протоколите от проведените заседания на Общото събрание и на Управителния съвет.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 36 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 37 Сдружението се прекратява:

 

1.По решение на Общото събрание.

2.По решение на компетентния съд в случаите, предвидени от закона по решение на компетентния съд в случаите, предвидени от закона.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон.

(2) Ако Общото събрание не вземе друго решение, ликвидатор на сдружението е Генералният секретар.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно ­ чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението.

 

Имущество след ликвидация

 

Чл. 39 Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя по решение на Общото събрание.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Заверил:

______________

Пламен СТАРЕВ              

Генерален секретар на

СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И ПИСАТЕЛИТЕ ПО ТУРИЗМА АБУЖЕТ“